Idea

Związek Stowarzyszeń Centrum Aktywności w Mikołowie, Forum Seniorów Powiatu Mikołowskiego, Powiat Mikołowski wraz z Partnerami, mają zaszczyt zaprosić na:

„Śląską Konferencję Senioralną”

 

Adresaci:
– Przedstawiciele senioralnych ciał doradczych (Rad Seniorów, Forów Seniorów, etc.) z terenu Województwa śląskiego;

– Pracownicy samorządowi na szczeblu gminnym, powiatowym i wojewódzkim z terenu Województwa, odpowiedzialni za kształtowanie i realizację lokalnej polityki zdrowotnej, społecznej, senioralnej i innych związanych z celem Konferencji i podejmowanym zakresem;
– Osoby kierujące pracami wydziałów zdrowia, polityki społecznej lub tożsamych z celem i zakresem Konferencji;
– Prezydenci, Burmistrzowie, Starostowie, Wójtowie miast i powiatów z terenu Województwa;
– Przedstawiciele organizacji zrzeszających seniorów, emerytów i rencistów z terenu Województwa;
– Przedstawiciele NGO z obszaru Województwa, których cele statutowe zbieżne są z tematyką Konferencji;
– Pracownicy placówek opieki zdrowotnej, pomocy społecznej i pozostałych z obszaru Województwa, których zadania są zbieżne z tematyką Konferencji;
– Inne osoby związane zawodowo z tematyką Konferencji.

Temat przewodni:
Dobrostan psychiczny osób starszych

Idea:
Mając na względzie zachodzące procesy demograficzne i zmiany w obrębie struktury społecznej, które w najbliższej perspektywie wiadomym jest, iż stanowić będą wyzwanie zarówno dla samorządów jak i lokalnej społeczności, postanowiliśmy powołać Śląską Konferencję Senioralną. Naszym zamierzeniem jest uczynienie z niej platformy do wymiany doświadczeń, analizy bieżących potrzeb oraz mechanizmów funkcjonowania w obszarze starzenia się społeczeństw, określania kierunków rozwoju i dalszych działań, wraz z przekazaniem najnowszych osiągnięć w dziedzinie nauki.

W tegorocznej, drugiej już edycji skupiamy się na kwestiach potrzeb zdrowotnych seniorów, ze szczególnym uwzględnieniem zdrowia psychicznego. Pragniemy zwrócić uwagę na ten niezwykle istotny aspekt życia społecznego z jednoczesnym nawiązaniem dialogu, współpracy i partnerstwa pomiędzy samorządowcami a lokalnymi liderami reprezentującymi osoby w wieku emerytalnym.

Wybór tematu przewodniego jest również ukłonem w stronę uczestników Konferencji z ubiegłego roku, którzy wyraźnie wskazywali na ten obszar, jako szczególnie wymagający poruszenia w trakcie kolejnego wydarzenia.

Dodatkowym założeniem jest określenie możliwości wpływu Rad Seniorów na kształtowanie polityki zdrowotnej miast, powiatów i województwa. Wszystkich uczestników wzbogacić chcemy o dodatkową do dotychczas posiadanej wiedzę niezbędną do prowadzenia efektywnej polityki zdrowotnej w obszarze naszego województwa, na bazie posiadanych możliwości i uregulowań.